Aniołki Bez Charliego

Scenariusz lekcji na podstawie “Zemsty” Aleksandra Fredry

Temat lekcji: Dlaczego „ludzie budują za dużo murów, a za mało mostów”? „Zemsta” Aleksandra Fredry się nie starzeje.

Krótki opis scenariusza: Podczas zajęć uczniowie i uczennice zastanawiać się będą nad przyczyną konfiktów pomiędzy bohaterami „Zemsty” A. Fredry. Scenariusz zwraca uwagę młodzieży na przyczyny powstawania uprzedzeń, a w konsekwencji – podziałów społecznych, metaforycznie zilustrowanych jako mury. Istotnym zagadnieniem będzie uświadomienie młodzieży, m.in. poprzez różnorodne materiały audiowizualne, że problematyka tej komedii jest wciąż uniwersalna.

Zagadnienia: przestrzeganie praw człowieka, pomoc uchodźcom, pokojowe rozwiązywanie konfiktów

Czas trwania: 45 minut x 2

Pytanie kluczowe: Dlaczego ludzie budują mury i jak je zburzyć?

Cele lekcji: Po zajęciach:

· Dowiesz się, czym są stereotypy, uprzedzenia, jakie jest ich źródło.

· Zrozumiesz, że tylko dzięki pokojowemu rozwiązywaniu konfiktów, koegzystencji z przedstawicielami odmiennych kultur oraz unikaniu mowy nienawiści możesz pomóc innym.

· Potrafisz tworzyć poprawne relacje interpersonalne.

Związek z podstawą programową: I: 1.7, 1.8,1.9, 1.10, 1.11, III: 1.6, 1.7.

Klasa: VII-VIII

Metody: · Burza pomysłów · Mini-wykład z filmem · Dyskusja · Praca z tekstem · Praca z filmem · Mapa mentalna

Formy pracy: · Praca indywidualna

Środki dydaktyczne i materiały: tekst utworu, karty pracy dla grup uczniowskich, rzutnik multmedialny, komputer, dostęp do Internetu, fragm.”Zemsty” A. Wajdy (od 4 min do 9 min):

· Film “Wielki Mur Chiński”

· Film “Obalenie Muru Berlińskiego”

· Film “Węgry. Przeprawa przez kolczaste ogrodzenie”

· Film “Wielki Mur Trumpa”

· Piosenka “Arahja” w wyk.zespołu Hey

· Piosenka Jacka Kaczmarskiego “Mury” https://youtu.be/hwDai9eOiYu

Przebieg zajęć

Wprowadzenie: Zapisz na tablicy pytanie: „Z jakimi stereotypami młodzież spotyka się na co dzień?”

· Poproś, aby młodzież na kartonach zapisała markerem stereotypy, z którymi się spotyka. (Stereotypy mogą być ogólne, np. „Każdy Cygan to złodziej”, „Blondynki są głupie” lub dotyczyć kwestii bardziej spersonalizowanych, np. „Uczniowie ze szkół prywatnych są snobami”).

· Ustaw z poszczególnych, opisanych już kartonów „mur”, rozdzielając tym samym dwie grupy młodzieży.

· Poleć młodzieży, aby obaliła teraz te stereotypy, podchodząc do kartonów i wypowiadając informacje, zdania, które deprecjonują dany stereotyp. Poproś, aby każdy po obaleniu stereotypu zburzył mur, zrzucając jeden z kartonów. Ostatecznie mur zostaje zniszczony.

Praca właściwa:

· Powiedz uczniom i uczennicom, że podczas dwóch lekcji spróbujecie zrozumieć źródło stereotypów i nauczycie się z nimi walczyć. Nakłoń młodzież do głębszej refeksji nad rolą historii w budowaniu murów. Włącz dwa filmiki dotyczące słynnych murów w historii:

-Wielkiego Muru Chińskiego,

-Muru Berlińskiego.

Poinformuj młodzież, że po obejrzeniu będą musieli wypełnić kartę pracy (tabela z nagłówkami dotyczącymi przyczyn powstania murów, czasu powstania, konsekwencji,współczesnej roli).

Podsumowanie:

· Poproś młodzież, aby przypomniała sobie/przeczytała fragment „Zemsty” Aleksandra Fredry, w którym toczy się kłótnia o mur.

Lekcja 02

Wprowadzenie: Włącz młodzieży fragment filmu Andrzeja Wajdy „Zemsta”, aby młodzież porównała scenę z utworu literackiego ze sceną filmową.

Praca właściwa:

· Poproś, aby uczniowie i uczennice podali frazeologizmy, jakie znają ze słowem mur (np. przypierać do muru, walić głową w mur, stać murem, być jak mur, na mur-beton). Zapytaj, czy znajdą jakieś elementy łączące te związki. Które frazeologizmy korespondują z symboliką muru w utworze? Poproś, aby teraz uczniowie wymienili synonimy słowa „mur” (np. granica, bariera, przeszkoda).

· Nakłoń młodzież do burzy pomysłów, zadając pytania pomocnicze: „Czy rzeczywiście Cześnik i Rejent tak bardzo się różnią, że nie są w stanie zburzyć muru? A może są do siebie podobni?”, „Co ich poróżniło? Co jest przyczyną konfiktu? Ich wrodzona kłótliwość? Złośliwość? Pieniądze?”, „Określcie symbolikę muru w utworze” (symbol barier nie do pokonania, podziałów, izolacji, samotności). Warto wspomnieć o ówczesnej sytuacji Polski porozbiorowej i skutkach pieniactwa szlachty polskiej.

· Spytaj młodzież, czy potrafi wskazać przykłady podobnych scen w tekstach kultury? (mogą pojawić się różne pomysły, od „Samych swoich” po „Dystrykt 9”). Włącz młodzieży piosenkę „Arahja” w wykonaniu zespołu Hey na Przystanku Woodstock w 2018 r. Spytaj, dlaczego tekst tego utworu jest tak wstrząsający.

· Niech uczniowie zastanowią się, czy współcześnie ludzie także stawiają bariery nie do pokonania dla innych, słabszych. Młodzież może wspomnieć o barierach miejskich dla osób niepełnosprawnych, nierówności płciowej, podziałach w Polsce. Po krótkiej dyskusji wyświetl dwa filmy:

– “Węgry. Przeprawa przez kolczaste ogrodzenie” – na temat muru mającego powstrzymać napływ imigrantów do Europy.

– “Wielki Mur Trumpa”. Nauczyciel prosi uczniów o komentarz do filmów I naniesienie wniosków do karty pracy, którą uzupełniali na pierwszej lekcji.

· Spytaj, co pomaga walczyć ze stereotypizacją, uprzedzeniami, językiem nienawiści, podziałami społecznymi. Niech młodzież zanotuje w formie mapy mentalnej w aplikacji SimpleMind (lub innej tworzenia map myśli) sposoby na obalanie stereotypów.

Podsumowanie:

Powiedz młodzieży, że pragniesz zakończyć lekcję akcentem optymistycznym, z przekonaniem, że „mury runą”, dlatego włączysz pieśń Jacka Kaczmarskiego „Mury”.

Zadanie domowe. Stwórzcie komiks w aplikacji StripDesign albo ComicLife, w którym odmienicie losy Cześnika i Rejenta, burząc mur.

Załączniki: · Załącznik nr 1 – Karta pracy

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Cresta Social Messenger